BLOG

Obowiązek składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw

12/07/2021

Przedstawiamy kolejny alert prawny z zakresu prawa budowlanego. Tym razem przeczytają Państwo m.in. o obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw we wszystkich rodzajach budynków.

W dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw we wszystkich rodzajach budynków. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Podstawą stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest umożliwienie zebrania informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Utworzenie rejestru ma na celu dostęp do wiarygodnych informacji na temat stanu polskiego ogrzewnictwa w budownictwie mieszkalnym, ale nie tylko. Informacje pomogą przede wszystkim w dostosowaniu programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. 

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na:

  1. w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,
  2. w przypadku budynków wielorodzinnych, galerii handlowych lub magazynów, w tym tych zarządzanych przez wyspecjalizowane firmy: zarządcy budynku.

Jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie. Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła, obowiązek ten nałożony jest tylko na właściciela lub zarządcę budynku.

W przypadku współwłasności, z uwagi na tzw. solidarną odpowiedzialność wystarczy jak tylko jeden ze współwłaścicieli złoży deklarację dotyczącą całego budynku – przy czym powinna ona obejmować wszystkie źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących, czyli do dnia 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że właściciele i zarządcy budynków użytkowanych przed dniem 1 lipca 2021 r. mają jeszcze rok na dopełnienie tych obowiązków tj. do dnia 1 lipca 2022 r.

Inaczej kształtuje się obowiązek dla budynków, które zostają oddane do użytkowania od lipca 2021 r. W takim przypadku termin wynosi zaledwie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw (co do zasady będzie to moment wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy). Ten sam czternastodniowy termin obowiązuje w przypadku, gdy dochodzi do zmian w rodzaju lub liczbie źródeł ciepła lub spalania paliw, gdyż każda taka zmiana wymaga aktualizacji poprzez złożenie nowej deklaracji.

Deklaracja wymaga podania informacji jedynie w zakresie adresu budynku oraz źródła ciepła. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Ponadto trzeba podać podstawowe dane identyfikacyjne. Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi)
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Złożenie deklaracji będzie bardzo łatwe. Można ją złożyć elektronicznie lub w formie papierowej. Formularz do złożenia deklaracji elektronicznie jest dostępny online za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (tzw. ZONE) pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/. Klikając w ikonkę „złóż deklarację” zostaniemy przekierowani najpierw do logowania do portalu usług publicznych, by po zalogowaniu uzyskać dostęp do portalu ZONE. Następnie należy „dodać budynek” poprzez wskazanie adresu, a następnie wybrać, czy chcą Państwo wypełnić: deklarację A – dla budynków i lokali mieszkalnych albo deklarację B – dla budynków i lokali niemieszkalnych. Deklarację należy wypełnić, a następnie wysłać przy użyciu podpisu elektronicznego. Przed rozpoczęciem wypełniania warto przygotować informację o rodzajach ogrzewania i ewentualnych klasach tych źródeł. Jeżeli źródeł jest więcej należy w deklaracji wskazać wszystkie. Wersję papierową można zaś złożyć osobiście lub wysłać na adres właściwego urzędu gminy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej. 

Brak złożenia deklaracji jest obarczony sankcją karną. Zgodnie z przepisami za niezłożenie deklaracji grozi kara grzywny, nakładana w trybie Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia. Nie podlega jednakże karze sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Stan prawny: 12.07.2021 r.

 

Podmiot uprawniony do sprawowania nadzoru autorskiego na budowie

Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź czy możliwym jest powierzenie sprawowania nadzoru autorskiego innej osobie niż autor projektu. Doktryna jak również orzecznictwo prezentuje dwa odmienne poglądy na temat możliwości powierzenia...

Kontakt

Formularz

Zgoda #1

Zgoda #2

11 + 7 =

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Palacza Office Center | ul. Palacza 144, 60-278 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt – 8.30-16.30

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2019 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.

0