ul. Grochowska 56, Poznań

BLOG

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane a przepisy przejściowe w zakresie projektu budowlanego

7/12/2021

Z dniem 18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 39 tejże ustawy weszła ona w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Mając na uwadze treść tego przepisu vacatio legis upłynął z dniem 18 września 2020 r. a ustawa zaczęła obowiązywać od dnia 19 września 2020 r.

Źródło: unsplash.com

Przepisy przejściowe (intertemporalne) regulujące zasady stosowania nowych regulacji wynikających z ustawy Prawo budowlane zostały określone w art. 25-28. Zgodnie z art. 25 tejże ustawy do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. W treści art. 26 wskazano, że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Zgodnie zaś z art. 27. 1. Do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 25 i art. 26,

2) dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia

– przepisy ustaw zmienianych w art. 1–4, art. 6 oraz art. 8–24 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

  1. Jeżeli projekt budowlany, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 2 oraz w art. 3, uzgodnień tych należy dokonać na podstawie przepisów tych ustaw w brzmieniu dotychczasowym.

Natomiast w art. 28 wskazano, że do spraw, o których mowa w art. 25–27:

1) stosuje się:

a) przepisy art. 36a ust. 5 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

b) przepisy art. 36a ust. 5b ustawy zmienianej w art. 1;

2) nie stosuje się przepisów art. 36a ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1

Wraz z datą wejścia w życie ustawy nowe postępowania (wszczęte na nowym stanie prawnym) toczą się zatem zgodnie z nowymi przepisami, z następującym wyjątkiem. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. do dnia 19 września 2021 r.) inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych. W przypadku złożenia w nowym stanie prawnym projektu budowlanego na ,,starych’’ przepisach będą stosowane przepisy dotychczasowe. Zgodnie bowiem z art. 27 ustawy nowelizującej: ,,Do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych przepisy ustaw zmienianych w art. 1-4, art. 6 oraz art. 8-24 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Przy czym w powyższych przypadkach zastosowanie znajdą nowe przepisy dotyczące: art. 36a ust. 5 [przypadki istotnego odstąpienia], art. 36a ust. 5b [wyłączenia spod przypadków istotnego odstąpienia], art. 40 [domniemanie przeniesienia pozwolenia na budowę wraz z własnością nieruchomości] oraz skutek w postaci uchylenia obowiązującego uprzednio art. 36a ust. 5a [wyłączenia spod przypadków istotnego odstąpienia]. Powyższe wynika z art. 28 tejże ustawy. Tłumacząc powyższe jeśli inwestor wystąpi np. o zmianę pozwolenia na budowę, a pozwolenie było wydane na podstawie projektu wykonanego przed nowelizacją, to projekt składany wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę także powinien być wykonany po staremu.

Należy przy tym pamiętać, że od dnia 19.09.2020 r. inwestor posiadający ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę zobowiązany jest stosować przepisy dotyczące istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu w nowym brzmieniu. W sytuacji, gdy w trakcie budowy jesteśmy zmuszeni wprowadzić jakieś zmiany, to projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Jeśli zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane zmiany nie są istotne mogą być one realizowane na podstawie pierwotnego pozwolenia na budowę.

Stan prawny: 06.12.2021 r.

 

Autor:

Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
 

Mec. Łukasz Kwaśnik jest specjalistą w zakresie prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Formularz

Zgoda #1

Zgoda #2

2 + 12 =

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Palacza Office Center | ul. Palacza 144, 60-278 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

[dsm_embed_google_map address=”ul. Palacza 144, Poznań” zoom=”7px” _builder_version=”3.22.7″ width=”100%” max_width=”100%” height=”560px” custom_padding=”0px||0px|||” filter_saturate=”0%” animation_style=”slide” animation_direction=”right”][/dsm_embed_google_map]

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt – 8.30-16.30

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2019 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.