ul. Grochowska 56, Poznań

Nieruchomościowy blog prawny Kancelarii TURCZA

Zmiany w projekcie budowlanym – liczenie powierzchni całkowitej i zabudowy po nowemu

Z dniem 1 kwietnia weszły w życie zmiany dotyczące liczenia powierzchni całkowitej i zabudowy. Wraz z tą nowelizacją ustawodawca planował wprowadzić również obowiązek przeprowadzenia analizy akustycznej, jednakże ostatecznie wymóg ten wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Źródło: unsplash.com

Podstawa prawna wprowadzonych zmian

Wskazane niewielkie lecz istotne zmiany wprowadzone zostały przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2405). Rozporządzenie to przewidywało, że wszystkie zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. przy czym przed tą datą rozporządzenie zostało zmienione przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2024 r. poz. 473). W ten sposób data wejścia w życie przepisów w zakresie opracowania akustycznego została zmieniona z dnia 1 kwietnia 2024 r. na dzień 1 sierpnia 2024 r.

Zmiany w projekcie budowlanym od 1 kwietnia 2024 r.

Powierzchnie w projekcie budowlanym należy liczyć według aktualnie obowiązującej Polskiej Normy, ale z uwzględnieniem dodatkowych wymogów z tego rozporządzenia.

Odnośnie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych – przepis wskazuje wprost, że do powierzchni tej nie wlicza się balkonów, tarasów, gzymsów i loggii,

Powierzchnię całkowitą trzeba pomniejszyć o powierzchnię tarasów, balkonów i loggi. A do listy części budynku, o które pomniejszamy powierzchnię zabudowy, dodano loggie.

Zmiany w projekcie budowlanym od 1 sierpnia 2024 r.

W części opisowej projektu technicznego trzeba będzie umieścić analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Będzie ona obowiązkowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Analiza ta w szczególności powinna zawierać informacje o:

 1. zakładanym poziomie hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek,
 2. poziomie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku, w tym dla przegród pomiędzy lokalami, okien, drzwi wejściowych do lokali,
 3. wyrobach budowlanych zapewniających wymaganą izolacyjność akustyczną przegród, o których mowa w poprzednim punkcie,
 4. dopuszczalnym poziomie hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań.

Przepisy przejściowe

Omawiane Rozporządzenia zawierają również przepisy przejściowe wskazujące w jakich przypadkach znajdą zastosowania dotychczasowe (stare) przepisy. Stosuje się je do zamierzeń budowlanych, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 • w przypadku zamierzeń budowlanych, dla których przed 1 sierpnia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub o zmianę pozwolenia albo zostało wydane pozwolenie na budowę lub dokonane zgłoszenie albo została wydana decyzja o legalizacji z art. 49 ust. 4. nie ma potrzeby umieszczania w projekcie technicznym analizy akustycznej.
Data publikacji artykułu: 9/05/2024
Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Kwaśnik specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz sprawami związanych z gospodarką nieruchomości, prawem kontraktowym oraz prawem handlowym.

Formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

  +48 61 666 37 60

  kancelaria@turcza.com.pl

  O nas

  Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2024 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.